CLOSE

SUSTAINABLE BUSINESS & SERVICE DEVELOPMENT การพัฒนาธุรกิจและบริการเพื่อความยั่งยืน

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

SUSTAINABLE BUSINESS & SERVICE DEVELOPMENT
การพัฒนาธุรกิจและบริการเพื่อความยั่งยืน

หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาองค์กรญี่ปุ่น และไทย ที่มีความเป็นเลิศด้าน Sustainability Development เรียนรู้เทคนิคการออกแบบธุรกิจบริการ เพื่อส่งเสริมและสร้างความสอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการอย่างยั่งยืน พัฒนาทักษะด้วยการทดลองและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจบริการ เสริมแกร่งด้านการบริการที่เป็นเลิศและการจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากร ในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

หัวข้อเรียนรู้

 • แนวคิดการพัฒนาธุรกิจบริการอย่างมีเรื่องราวแบบญี่ปุ่น (KOTODZUKURI)
  • ปรัชญาและแนวคิดการบริหารธุรกิจที่สร้างมูลค่าและคุณค่า จากเรื่องราวและการพัฒนาบริการ
  • Lesson Learned from Japanese Enterprise “ทำอย่างไรให้ธุรกิจยั่งยืนได้กว่า 100 ปี”
 • การออกแบบและพัฒนาธุรกิจบริการ
  • เทคนิคและวิธีการออกแบบกระบวนการบริการของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  • กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ธุรกิจบริการของไทย และญี่ปุ่น
 • การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
  • ความสำคัญของความยั่งยืนองค์กร
  • กรอบ ESG และแนวคิดการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจยั่งยืน
 • เรียนรู้จากต้นแบบการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ประสบการณ์การพัฒนาความยั่งยืนองค์กรจากผู้บริหารองค์กรชั้นนำ

วิทยากร

 • รศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ
  ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท
  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • ดร.จงโปรด คชภูมิ
  ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG/Sustainability
  อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
 • ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
  TRIS Academy of Management

Date/Time: 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
Venue: ห้องประชุมจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
Course Fee: 6,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 23 มิถุนายน 2566 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 5,200 บาท เท่านั้น

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ายเช็คในนำม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา
T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

www.tris.co.th

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross